Informácie pre lekárov

Na základe novely č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmenám v hodnotení sústavného vzdelávania lekárov.

Sústavné vzdelávanie lekárov (CME - continuing medical education) je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov a udržiavanie znalosti právnych predpisov na výkon povolania počas celú dobu výkonu lekárskeho povolania.

Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra – Slovenská lekárska komora.

Všetci lekári sú povinní sa sústavne vzdelávať, a to aj lekári pred atestáciou, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Príprava na atestáciu v odbore sa pokladá za sústavné vzdelávanie, a to aj v prípade druhej a ďalších atestácií.

Lekár je povinný o svojich vzdelávacích aktivitách viesť záznamy s dokladmi o ich absolvovaní a tieto v termínoch určených komorou predložiť na kontrolu.

zdroj: http://www.lekom.sk/index.php?ID=957


Ako sa uistím, že SLK (Slovenská lekárska komora) akceptuje kredity pridelené za úspešné vyplnenie Vášho e-learningového testu?

SLK uznáva len kredity z podujatí uverejnených v kalendári vzdelávacích podujatí CME. Všetky naše testy sú v ňom uverejnené, presvedčiť sa môžete tu: https://ks.lekom.sk/index.php?r=site/activities

Prideľovanie kreditov

Po úspěšnom zložení testu Vám bude do X dní pripísaný do EKS CME zodpovedajúci počet kreditov.

Koľko kreditov za čo?

Prehľadná tabuľka, ktorú sme pre Vás spracovali na lepšie zorientovanie sa vo vzdelávacích aktivitách CME a ich hodnotení. Vychádza z Vyhlášky 366/2005 Z.z.

Stiahnutie

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností

Príloha č. 3 NV SR č. 296/2010 Z.z.; Nájdete tu jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti v kategórii "lekár". Môžete si ľahko zistiť, aká je ich dĺžka štúdia a tak si vypočítať kredity CME za toto štúdium.

Stiahnutie

Príručka kreditného systému lekára

Príručka ku kreditnému systému pre lekára.

Stiahnutie

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch

Kompletné znenie vrátane noviel.

Stiahnutie

Vyhláška 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia CME

Vyhláška ustanovuje podmienky, kritériá, spôsob hodnotenia CME, ako aj počet kreditov za jednotlivé kategórie CME.

Stiahnutie

Tabuľka na manuálne vpísanie kreditovaných aktivít

Túto tabuľku lekár vypĺňa, pokiaľ požiada o sprostredkovanie (za poplatok) zapísania kreditov do kreditného systému. Tabuľku vypĺňa za každú svoju hodnotenú odbornosť.

Stiahnutie

Objednávka na zapísanie do kreditného systému

Túto objednávku vypĺňa lekár, ktorý sa rozhodne požiadať správcu systému o zapísanie kreditov do elektronického systému CME. Spolu s objednávkou predloží na svoju RLK vyplnenú "tabuľku na manuálne vpísanie aktivít" a doklady o účasti na aktivitách, ktoré do tabuľky uviedol.

Stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

zdroj: www.lekom.sk

EchoRight
Janssen
TME solutions
Janssen Medical Cloud
EchoRight

©2014-2024 TME solutions s.r.o.